Giurie Premio 2014

 

Premio Poesia

Massimo Pamio (Presidente)

Mario D’Alessandro, Marilena Di Giacobbe, Gabriele Martufi, Iva Polcina.

 

Premio Racconto breve

Massimo Pamio (Presidente)

Grazia Ciunci, Mario D’Alessandro, Marilena Di Giacobbe, Maria Rita Gorgoni, Gabriele Martufi, Adelmo Francesco Mariani, Iva Polcina.